ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

• Μελέτες καταγραφής και παρακολούθησης Περιβαλλοντικών παραμέτρων και αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής ρύπανσης • Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για την προστασία και διαχείριση ευαίσθητων οικοσυστημάτων • Μελέτες διαχείρισης και αξιοποίησης Υδατικών πόρων • Μελέτες διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Ακολουθεί πίνακας μελετών:

Α/Α ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ
1 2009 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και γενικός σχεδιασμός Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Λαυρεωτικής ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ/ Λ. ΖΕΡΒΟΣ
2 2006 Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ Αναβύσσου, Ερυθρών, Οινόης, Καπανδριτίου και Πολυδενδρίου Αττικής, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /Ν. ΜΠΑΚΑΛΗΣ
3 1998-9 Μελέτη ιεράρχησης έργων και παρεμβάσεων στο υδατικό οικοσύστημα ΝΔ Αιτωλοακαρνανίας και Πρόγραμμα διαχείρισης αστικών λυμάτων και Οικονομοτεχνικές μελέτες για ένταξη των έργων στο Γ’ ΚΠΣ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΔΕ ΑΧΕΛΩΟΥ
4 1999-2000 Μελέτης καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης και ιεράρχησης των αναγκών για την ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων σε επίπεδο Χώρας για χρηματοδότηση από το Γ’ ΚΠΣ ΥΠΕΧΩΔΕ
5 1999-2000 Μελέτη επισήμανσης προβλημάτων αποχέτευσης Ν. Κέρκυρας και προσδιορισμός αναγκών σε έργα αποχέτευσης-επεξεργασίας λυμάτων για ένταξη σε Πρόγραμμα του Γ’ ΚΠΣ, 1999-00 ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ6
6 1998 Mελέτη διερεύνησης τεχνικών πρόληψης και περιορισμού της ρύπανσης σύμφωνα με την Οδηγία 61/96 στους βιομηχανικούς κλάδους των βαφείων-φινιριστηρίων υφαντουργικών ειδών, χάρτου και χαρτοπολτού και επεξεργασίας δερμάτων ΥΠΕΧΩΔΕ -Γ.Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
7 1997-8 Διαχειριστική μελέτη ταμιευτήρα Γαδουρά ως οικοσυστήματος ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και για την προστασία από ρύπανση, ανθρωπογενείς δραστηριότητες και για την προστασία του ενδημικού είδους γκιζάνι.  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ6
8 1996-7 Περιβαλλοντική μελέτη λεκάνης ποτ. Ασωπού Βοιωτίας,  Καταγραφή Βιομηχανικής ρύπανσης στη λεκάνη του ποτ. Ασωπού, Έρευνα ποιότητας νερών Ασωπού, ωκεανογραφική μελέτη θαλάσσιου χώρου Ευβοϊκού κόλπου, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την μετεγκατάσταση των βυρσοδεψείων της Αττικής στη Βοιωτία και προκαταρκτικός σχεδιασμός Βυρσοδεψικού Πάρκου και συστημάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαχείρισης των στερεών και ανάκτησης του χρωμίου. ΕΤΒΑ Α.Ε.
9 1997 Μελέτη διαχείρισης στερεών αποβλήτων και λασπών και ανακύκλωσης χρωμίου   Βυρσοδεψικού Πάρκου Βοιωτίας, ΕΤΒΑ Α.Ε.
10 1995-7 Πρόγραμμα αποκατάστασης παρόχθιου περιβάλλοντος ποτ. Ευρώτα και ανάπτυξης οικοτουριστικού κέντρου στο Ν. Λακωνίας. Πρόγραμμα LIFE ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
11 1994 Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης, καταγραφή αναγκών και προτάσεις για εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Περιφέρειας Αττικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
12 1992-3 Μελέτη συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης στερεών απορριμμάτων Νομών Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - 6η ΠΥΔΕ
13 1992-3 Μελέτη διερεύνησης υφιστάμενης κατάστασης και προσδιορισμός των αναγκαίων επενδύσεων για βιολογικούς καθαρισμούς αστικών λυμάτων για ισοδύναμους πληθυσμούς άνω των 5000 ατόμων. Αναλυτική καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και προβλημάτων λειτουργίας 55 εγκαταστάσεων σε όλη τη Χώρα ΕΤΒΑ Α.Ε.
14 1992 Εξέλιξη και εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας Περιβάλλοντος με την Κοινοτική περιόδου 1981-91 ΕΟΚ /DG XI
15 1991 Οικοτοξικολογική έρευνα-μελέτη και κατάρτιση βάσης δεδομένων για Πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες, Βενζιδίνη και Omethoate. ΕΟΚ/DG XI
16 1991-3 Διαχειριστική μελέτη Περιβάλλοντος  Ν. Λακωνίας και λεκάνης Ευρώτα, Πρόγραμμα MEDSPA. Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και προτάσεις διαχείρισης των υδατικών πόρων, υγρών αποβλήτων, στερεών απορριμμάτων, βιομηχανικής ρύπανσης, προστασία οικοσυστήματος ποτ. Ευρώτα. Έλεγχος ποιότητας νερών Ευρώτα και θαλάσσιου χώρου εκβολών, πιλοτική μονάδα επεξεργασίας με φυσικά φίλτρα, σχεδιασμός τυπικών μονάδων επεξεργασίας βοθρολυμάτων ΕΟΚ-DG XI  ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ